[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

poll

   ท่านคิดว่า อบต.บ้านโป่ง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?


  1. จัดการเรื่องการศึกษา
  2. ปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค
  3. แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  4. แก้ไขปัญหายาเสพติด
  5. แก้ปัญหาด้านอนามัย 
แผนผังหน่วยงาน
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ›เธฅเธฑเธ”
Click ดูประวัติ
นายเฉลิมชัย สร้อยนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
Click ดูประวัติ
นางขวัญอนงค์ มหาวัน
หัวหน้าสำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นางธมนวรรณ ณ ลำปาง
นักพัฒนาชุมชน
Click ดูประวัติ
นางสาวรุ่งทิวา ควรคิด
นักวิชาการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวปัณดารีย์ กาปิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Click ดูประวัติ
นางสาวนงลักษณ์ เข็มยาว
เจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางสาวจรรยา ชุมแสน
นักทรัพยากรบุคคล
Click ดูประวัติ
นายวีรพงษ์ วงค์วัง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Click ดูประวัติ
นายชัยวัฒน์ ช่วยไว้
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นายชัยวุฒิ ช่วยไว้
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
Click ดูประวัติ
นายสมบูรณ์ สายสืบ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
Click ดูประวัติ
นางมาลัย จันตาแว่น
ครู
Click ดูประวัติ
นางปุญญาพร ปันแกว่น
ครู
Click ดูประวัติ
นางกุลิสรา อรุณพงษ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางทิพย์ไพรวัลย์ วรรดี
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางฉมามาศ กันทะวัง
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นายพฤทธิ์พงศ์ กาชัย
คนสวน
Click ดูประวัติ
นายณัฐวุฒิ กาชัย
คนงานทั่วไป
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกสภา อบต.
3 : สำนักปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5