อ่านแล้ว 55 ครั้ง

วารสาร อบต.บ้านโป่ง ประจำเดือนมกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำเอกสารการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งที่ได้ดำเนินการมาแล้วให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 14:13:00 น.