อ่านแล้ว 52 ครั้ง

แผนงานลดพลังงาน ประจำปี พศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้กำหนดแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลด การใช้พลังงานลง 20 % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 16:10:00 น.