อ่านแล้ว 74 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารงานพัสดุภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560


วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13:43 น.