• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

นางสาวศรีนวล ไชยปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวกรณิกา งามเลิศวัฒนะ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวเนตรทราย ณ ลำปาง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวคะนึงณิศ บุญยืน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางทิราพร ดังศรีพล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางปารีรักษ์ มะโนวงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวแพรวพรรณ นันตระกูล
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวประกายดาว นวลพนัส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวณัฐรดา หมูป่า
ผู้ช่วยงานพัสดุ


นายเฉลิมพล บุญยืน
เจ้าหน้าที่โครงการแผนที่ภาษี