อ่านแล้ว 55 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการลดใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2565

         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้กำหนดแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่เห็นชอบมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

        1. ติดป้าย รณรงค์ ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดคอมพิวเตอร์ ในจุดต่างๆ ของสำนักงาน

        2. ปิดไฟ 1 ชั่วโมง  เพื่อลดโลกร้อน 

        3. จัดทำประชาสัมพันธ์ วิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

        4. สำรวจหลอดไฟเก่า  หรือชำรุด  ใช้งานไม่ได้  เปลี่ยนเป็นหลอดไฟประหยัด พลังงาน  LED แทน
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 16:17:00 น.