• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
(2)   พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(3)   ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบลตาม (1)  และกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ


อำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1)  บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบัญญัติ  และแผนพัฒนาตำบล  และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
(2)   ทำแผนพัฒนาตำบลและงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(3)  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
(4)   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย
 
ภารกิจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
1. อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546  
     1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
     2. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
          2.1) จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก 
          2.2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่ง ปฏิกูล 
          2.3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
          2.4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          2.5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          2.6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
          2.7) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          2.8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
          2.9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 
     3. นอกจากนี้  กฎหมายยังกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีศักยภาพเพียงพออาจจัดทำกิจการดังต่อไปนี้ ตามมาตรา 68 ดังนี้
          3.1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
          3.2) ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
          3.3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
          3.4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
          3.5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
          3.6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
          3.7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
          3.8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
          3.9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนตำบล 
          3.10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
          3.11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
          3.12) การท่องเที่ยว 
          3.13) การผังเมือง

2. อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
     พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมี อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 
     2.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
     2.2 การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
     2.3 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
     2.4 การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ 
     2.5 การสาธารณูปการ 
     2.6 การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
     2.7 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
     2.8 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     2.9 การจัดการศึกษา 
     2.10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
     2.11 การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น 
     2.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
     2.13 การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
     2.14 การส่งเสริมกีฬา 
     2.15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
     2.16 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
     2.17 การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
     2.18 การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
     2.19 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
     2.20 การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
     2.21 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
     2.22 การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
     2.23 การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธราณสถานอื่นๆ 
     2.24 การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     2.25 การผังเมือง 
     2.26 การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร  การดูแลรักษาที่สาธารณะ
     2.27การควบคุมอาคาร
     2.28 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     2.28 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา  ความปลอกภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน
     2.30 กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในื้องถิ่นตามที่คระกรรมการประกาศกำหนด
 
3.  ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มีสิทธิและหน้าที่ดังนี้ 
     3.1 มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล
     3.2 ถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล
     3.3 เสนอให้ออกข้อบังคับตำบล
     3.4 แสดงเจตนารมณ์ในการรวม องค์การบริหารส่วนตำบล
     3.5 เข้าฟังการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบล
     3.6 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการซื้อ การจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษของ องค์การบริหารส่วนตำบล อย่างน้อยคณะละ 2 คน
     3.7 มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล
     3.8 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตำบล
     3.9 เสียภาษีแก่ องค์การบริหารส่วนตำบล
     3.10 สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล
     3.11 ติดตามและดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบล
     3.12 ร่วมกันเสริมสร้างชุมชน และประชาคมหมู่บ้าน ของตนให้เข้มแข็ง
     3.13 ได้รับบริการสาธารณะ และการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จาก องค์การบริหารส่วนตำบล ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล