• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

สำนักปลัด

นายเฉลิมชัย สร้อยนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
โทร.0899561556


นางขวัญอนงค์ มหาวัน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.0930389910


นางธมนวรรณ ณ ลำปาง
นักพัฒนาชุมชน
โทร.0806738305

นางสาวรุ่งทิวา ควรคิด
นักวิชาการศึกษา
โทร.0951597825

นางสาวปัณดารีย์ กาปิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.0835786422

นางสาวนงลักษณ์ เข็มยาว
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร.0821900853


นายวีระพงษ์ วงศ์วัง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร.0612858869

นายชัยวัฒน์ ช่วยไว้
พนักงานขับรถ
โทร.0926923907

นายชัยวุฒิ ช่วยไว้
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
โทร.0843684322

นายสมบูรณ์ สายสืบ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร.054831585


นางมาลัย จันตาแว่น
ครู
โทร.0857059455

นางปุญญาพร ปันแกว่น
ครู
โทร.0872406236

นางกุลิสรา อรุณพงษ์
ครู
โทร.0931699986

นางทิพย์ไพรวัลย์ วรรดี
ผู้ดูแลเด็ก
โทร.0833202745


นางฉมามาศ กันทะวัง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร.054831585

นายพฤทธิ์พงศ์ กาชัย
คนงานทั่วไป(คนสวน)
โทร.054831585

นายณัฐวุฒิ กาชัย
คนงานทั่วไป(เก็บขยะ)
โทร.054831585

นางวริศรา ควรคิด
คนงานทั่วไป(ผช.จนท.ธุรการ)
โทร.054831585


นายเลื่อน ปิ่นคำ
จ้างเหมาบริการ
โทร.054831585

นางสาวจุฑามาศ มั่งมี
จ้างเหมาบริการ
โทร.0954517728

นายจิรพล อุ่นวงศ์
จ้างเหมาบริการ
โทร.054831585

นายเจษฎา สิทธิสงคราม
จ้างเหมาบริการ
โทร.054831585


นายธีระยุทธ์ คำตาม
จ้างเหมาบริการ
โทร.054831585

นางสาวรัติภรณ์ กาชัย
จ้างเหมาบริการ
โทร.054831585

นางอาบะ แซ่ย่าง
จ้างเหมาบริการ
โทร.054831585