• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปี 2565  
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รายงานผลการนำความพึงพอใจไปใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงบริการของ อบต.บ้านโป่ง  
รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ  
ประกาศ เรื่องการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565  
รายงานผลปฏิบัติการลดใช้พลังงานประจำปี พ.ศ.2565  
รายงานผลการจดทะเบียนพาณิชย์ของ อบต.บ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565  
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปี 2564   
งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2564