• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

ภาพกิจกรรม

กองช่าง งานบริการสาธารณะ ได้ออกบริการซ่อมแซมไฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง และซ่อมแซมเสียงตามสาย
รายละเอียด
กองช่าง งานบริการสาธารณะ ออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิงสาธารณะ หมู่ 3 บ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว
รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"
รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง ดำเนินจัดทำถังขยะเปียก ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
รายละเอียด
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จัดกิจกรรมเดินขบวนในงานลอยกระทงประเพณีล่องสะเปาเมืองง้าวเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
อบต.บ้านโป่ง ร่วมกิจกรรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย
รายละเอียด
โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
รายละเอียด
โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
รายละเอียด
จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จัดกิจกรรมจิตอาสา “รักเธออำเภองาว (Big Cleaning Day...Ngao) ปีที่ 14”
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จัดจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
รายละเอียด
กิจกรรม เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน ตำบลบ้านโป่ง
รายละเอียด
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ 7 วัน อันตราย
รายละเอียด
โครงการ "ผักปลอดสารพิษชีวิตยืนยาว" ตำบลบ้านโป่ง กิจกรรมชุมชนผักปลอดสารพิษ
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.(BiG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหาร ก่อนวันเลือกตั้งแก่ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านเหล่า และหมู่ 11 บ้านส้นโค้งพัฒนา
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านต้นมื่น หมู่ 9 บ้านโป่งพัฒนา และ หมู่ 3 บ้านสบพลึง
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านใหม่นาแช่
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายละเอียด
อบต.บ้านโป่ง นำโดยท่านนายกนิพัฒน์พล แก้วปัญญา พร้อมด้วยเจ้าที่ ออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย
รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรม สร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
รายละเอียด
โครงการแกนนำการออกกำลังด้วยบาสโลมแม่ค้าตลาดชุมชน ณ ตลาดชุมชนหมู่ 3 บ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564
รายละเอียด
อบต.บ้านโป่ง พระสงฆ์วัดบ้านสบพลึง ผู้นำชุมชนและจิตอาสา หมู่ 10 จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บ้านพ่อขาว ท้าวเขื่อน หมู่ 10 บ้านเป๊าะทอง
รายละเอียด