• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

กองช่าง

นายสุธน กล้าหาญ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายกฤษฎา สุวรรณทา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายจรัสพงษ์ จงถนอม
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวปัทมา วงค์ไพศาลฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

นายพิทักษ์ ใจจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


ส.ต.กิตติชัย ศรีมูล
คนงานทั่่วไป

นายประเสริฐ ปิ่นเกษ
คนงานทั่วไป

นายประภาส ปัดทุมมา
จ้างเหมาบริการ

นายกฤตชัย สุวรรณโน
จ้างเหมาบริการ