• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

คณะผู้บริหาร

นายนิพัฒน์พล แก้วปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
โทร. 0934587954


นายจรุญ ใจหาญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
โทร. 0925622683

นายเจริญ กาชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
โทร. 0833324974

นายชูชาติ คำปลิว
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
โทร. 0932343190