• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

หัวหน้าส่วนราชการ

นายเฉลิมชัย สร้อยนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
โทร. 0899561556


นางขวัญอนงค์ มหาวัน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 0930389910

นายสุธน กล้าหาญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 0898511630

นางสาวศรีนวล ไชยปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0899561554