• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566  
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566  
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับ ครั้งที่ 1)  
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564-2566 (แผนพัฒนาบุคลากร)  
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ  
ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  
นโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสำนักงาน สถานที่ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ 2565  
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ข้อบังคับจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565