• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
แผนปฏบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
นโยบายการกับการดูแลองค์กรที่ดี  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปางพ.ศ. 2564 - พ.ศ.2566   
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง  
แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปางพ.ศ. 2564 - พ.ศ.2566  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562  
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น  
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่3) พ.ศ.2563  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564  
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างสสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่4) พ.ศ.2565  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกาณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำนล พ.ศ.2562  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำนล พ.ศ.2562  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 50)พ.ศ.2561  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำนล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 56)พ.ศ.2565  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำนล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 55)พ.ศ.2564  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำนล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 53)พ.ศ.2562  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเช้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.2562  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร(ฉบับที่3) พ.ศ.2561  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำนล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 53)พ.ศ.2562