• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567  [03 ต.ค. 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566  [01 พ.ค. 2566]
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566  [27 มี.ค. 2566]
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี2566  [01 มี.ค. 2566]
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ. 2566  [23 ม.ค. 2566]
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ปี 2566  [12 ต.ค. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย  [10 ต.ค. 2565]
คำสั่งแต่งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [06 ต.ค. 2565]
ระบเบียบวาะ/รายงานการประชุม เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งประจำปีงบประมาณ 2566  [05 ต.ค. 2565]
ประชุมแต่งตั้งคกก.ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [05 ต.ค. 2565]
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [03 ต.ค. 2565]
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [03 ต.ค. 2565]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ขอองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [03 ต.ค. 2565]
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขอองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [03 ต.ค. 2565]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [03 ต.ค. 2565]
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [03 ต.ค. 2565]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [03 ต.ค. 2565]
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565   [28 ม.ค. 2565]
ประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [01 ม.ค. 2565]
ประกาศแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [01 ม.ค. 2565]
การเรียกประชุมสภา ครั้งแรก อบต.บ้านโป่ง   [01 ม.ค. 2565]
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [17 พ.ย. 2564]
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [31 ต.ค. 2564]
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [29 ต.ค. 2564]
ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [07 ต.ค. 2564]
ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2565  [06 ต.ค. 2564]
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [06 ต.ค. 2564]
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [06 ต.ค. 2564]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกรฎาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564)  [07 ต.ค. 2564]