• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ITA2564

รายการ ลิงค์
1.โครงสร้างการบริหารงาน
 • โครงสร้างการบริหาร
 • 2.ข้อมูลผู้บริหาร
 • คณะผู้บริหาร
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัด
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • 3.อำนาจหน้าที่
 • อำนาจหน้าที่
 • 4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • 5.ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • 6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 7.การประชาสัมพันธ์
 • การประชาสัมพันธ์
 • 8.Q&A
 • Q&A
 • เว็บบอร์ด
 • 9.Social Network
  10.แผนการดำเนินงาน ประจำปี
 • แผนการดำเนินงาน ประจำปี
 • 11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 12.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
 • 13.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • 14.คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
 • 15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • 16.รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • 17.E-Service
 • E-Service
 • 18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 • 19.รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
 • 20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 • 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ
 • 22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • 24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 • 25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
 • 28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจำปี
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจำปี
 • 29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 32.ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 • ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 • 33.การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
 • การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
 • 34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • 36.การประมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
 • การประมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
 • 37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • 38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • 40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • 41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
 • 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • 43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน