• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรมุ่งพัฒนาท้องถิ่น นำพาประโยชน์สุขสู่ชุมชน"
 
พันธกิจ
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ
2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
3. ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคนให้ทันเหตุการณ์บ้านเมืองและเทคโนโลยี
4. ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชน
5. พัฒนาแหล่งน้ำ
6. กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
 
จุดมุ่งหมาย
1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวกรวดเร็ว
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
3. ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนมีเพิ่มขึ้น
4. ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น สังคมสงบสุขและปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ
5. พัฒนาแหล่งน้ำให้ดีขึ้นมีใช้ตลอดปี
6. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 16 แนวทาง
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 
       1.1.  ด้านการก่อสร้าง  ปรังปรุง  บำรุงรักษา  ถนน   รางระบายน้ำ ท่อ และสะพาน
       1.2 ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร        
       1.3 ด้านการไฟฟ้าสาธารณะ
       1.4 ด้านการผังเมือง
2.   ยุทธศาสตร์ที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
       2.1 ด้านการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       2.2 ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  เฝ้าระวัง  และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ประกอบด้วย
       3.1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
       3.2 ด้านการจัดการศึกษา
       3.3 ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
       3.4 ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
       3.5 ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของขุมชน
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
       4.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ  และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
       4.2 ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
       4.3 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย
     5.1 ด้านการพัฒนาบุคลากร
     5.2 ด้านการปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน