• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และช่องทางอื่นๆ   [22 พ.ค. 2566]
ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  [07 เม.ย. 2566]
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566  [05 เม.ย. 2566]
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566  [09 ม.ค. 2566]
รายงานสถิติผู้มารับบริการ ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565)  [06 ม.ค. 2566]
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2565  [24 พ.ย. 2565]
ประกาศ เรื่องรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565  [17 ต.ค. 2565]
ประกาศเรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [17 ต.ค. 2565]
ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านโป่ง ได้ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย ม.1 บ้านสบเอิม ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565  [11 ต.ค. 2565]
ประกาศ เรื่องการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565  [26 ต.ค. 2565]
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย  [15 ก.ย. 2565]
ประกาศเรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565  [14 ก.ย. 2565]
การตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง งวดปีงบประมาณ 2564  [11 เม.ย. 2565]
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565  [04 เม.ย. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 5 ตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [23 ก.พ. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 4 ซอย 1 ตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [23 ก.พ. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำดิบ หมู่ 1 บ้านสบเอิม ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [23 ก.พ. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 ทุ่งผาช้าง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [22 ก.พ. 2565]
ติดประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านโป่ง  [31 ม.ค. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ลป.ถ.64-050 บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [28 ม.ค. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ช่วง บ้านหาดเชี่ยวหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [27 ม.ค. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ 64-042 บ้านสบเอิม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [27 ม.ค. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ 64-011 บ้านโป่งพัฒนา,บ้านเป๊าะทอง หมู่ที่ 9,10 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [27 ม.ค. 2565]
การออกสำรวจสถานประกอบการและภาษีป้ายประจำปี 2565 วันที่ 12 มกราคม 2565  [12 ม.ค. 2565]
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  [11 ม.ค. 2565]
การออกสำรวจสถานประกอบการและภาษีป้ายประจำปี 2565 วันที่ 11 มกราคม 2565  [11 ม.ค. 2565]
การออกสำรวจสถานประกอบการและภาษีป้ายประจำปี 2565 วันที่ 10 มกราคม 2565  [10 ม.ค. 2565]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อให้ผู้บริหารฯ แถลงนโยบายต่อสภาฯ และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565  [07 ม.ค. 2565]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง โดยนายอำเภองาวกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งครั้งแรก ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  [07 ม.ค. 2565]
การออกสำรวจสถานประกอบการและภาษีป้ายประจำปี 2565  [06 ม.ค. 2565]
งบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  [14 ธ.ค. 2564]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารบริเวณสนามกีฬา หมู่ 6 บ้านเหล่า  [05 พ.ย. 2564]
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [11 ต.ค. 2564]
การออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565  [06 ต.ค. 2564]