• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชี

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน ต.ค.65-มี.ค.66
รายละเอียด
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565
รายละเอียด
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2565
รายละเอียด
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรจำรอบ 6 เดือน
รายละเอียด
แผนการใช้จ่ายเงินรวมแต่ละไตรมาส ไตรมาสที่1-ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 - ก.ย. 65
รายละเอียด