• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด
การกำหนดกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
รายละเอียด
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านจัดเก็บรายได้
รายละเอียด
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย รอบที่ 2 ประจำเดือน เม.ย - ก.ย.66
รายละเอียด
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566
รายละเอียด
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566
รายละเอียด
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ. 2566
รายละเอียด
กองคลัง ช่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2566 เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ เรื่องพระราชบัญญัติภาษีป้าย และอัตราภาษีป้าย
รายละเอียด
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำนลบ้านโป่ง ออกหน่วยบริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยนอกสถานที่ 10-31 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านโป่ง ได้ออกพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย ณ ตลาดชุมชน หมู่ 9 บ้านโป่งพัฒนา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
สรุปผลจัดเก้บเงินค่าขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านโป่ง ได้ออกพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 12 บ้านโป่งแก้ว ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านโป่ง ได้ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย หมู่ 11 บ้านสันโค้งพัฒนา ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านโป่ง ได้ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย หมู่ 10 บ้านเป๊าะทอง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านโป่ง ได้ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย หมู่ 8 บ้านต้นมื่น ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านโป่ง ได้ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย หมู่ 6 บ้านเหล่า ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านโป่ง ได้ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย หมู่ 5 บ้านเป๊าะ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านโป่ง ได้ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย หมู่ 4 บ้านโป่ง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านโป่ง ได้ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย หมู่ 3 บ้านสบพลึง ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
งานจัดเก็บรายได้กองคลัง อบต.บ้านโป่ง ได้ออกพื้นที่บริการประชาชนในการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย หมู่ที่1 บ้านสบเอิม
รายละเอียด